نوجوانان

بحران هویت نوجوان و نقش والدین(بخش دوم)

بحران هویت عدم موفقیت یك نوجوان در شكل دادن به هویت فردی خود اعم از اینكه به علت تجارب نامطلوب كودكی باشد یا شرایط نامساعد فعلی، […]

جزئیات

بحران هویت نوجوان و نقش والدین(بخش اول)

بسياری از مشکلات دوران نوجوانی ريشه در چگونگی گذر وی از بحران هويت دارد و چنان چه ابعاد گوناگون اين دوران مهم زندگی به دقت مورد […]

جزئیات

مشکلات نوجوانان را بشناسید

نوجوانی از مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی انسان به حساب می آید.دورانی که به دوران اضطراب و تنش معروف است و شخصیت پایه ریزی […]

جزئیات

کنترل خشم در نوجوانان

  دوره نوجوانی مصادف با دوره طغیان و سرکشی است. نوجوان زود عصبانی می شود، از کوره در می رود، داد و فریاد می کند، به […]

جزئیات