مسائل عاطفی و دروغگویی

نوجوان شما شاید به خاطر مسائل اعتماد به نفس، سختی های اجتماعی شدن یا مورد بی توجهی قرار گرفتن دروغ بگویند. اگر چنین است، مهم است با این مشکل با یک تعامل خوب روبه رو شوید.

هر نوجوانی حداقل یک بار هم به والدینش دروغ گفته است. بلوغ به نوجوان قدرت می دهد، همانطور که احساس بزرگی می کنند و میخواهند هر چیزی را امتحان کنند. گرچه اگر نوجوان شما به شما همیشه دروغ می گوید، شما باید تحلیل کنید که آنها چگونه آن را از طریق عاطفی انجام می دهند.

نوجوانی که دروغ می گوید ممکن از چالش های عاطفی مانند اعتماد به نفس کاذب، افسردگی، اضطراب یا احساس شدید تنهایی رنج ببرد. بنابراین دروغ می گویند تا نشان دهند همان شخصی هستند که دوست دارید یا اینکه کاری کنند که والدینشان نگران آنها نباشند.

به عنوان والدین، ضروری است که دروغ های نوجوان خود را به موقع تشخیص دهید. اینگونه، قادر خواهی بود تا به جلوگیری از رفتارهای منفی جلوگیری کنید که این رفتارها می تواند به روابط شما با نوجوانتان و اعتماد خانواده و همچنین روابط اجتماعی نوجوان آسیب بزند.

جمع آوری سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید