با یچه های لوس این گونه برخورد کنید

 چگونه رفتار کردن با کودکان لوس

در مقابل رفتار بد، او را تنبیه کنید و در مقابل رفتار خوب به او جایزه بدهید.
اگر برای خواستن چیزی، شروع به داد زدن کرد، به کودک لوس چیزی را که دوست دارد، ندهید.
اگر از روی زمین بلند نشد، او را بلند کرده و به اتاقش ببرید تا زمانی که آرام بگیرد و عذر خواهی کند.
اگر نخواستند اسباب بازی خود را با دیگران شریک شوند، فوراً اسباب بازی را از آن ها بگیرید.
اگر اتاق را به هم ریختند، به آن ها اجازه خروج ندهید تا موقعی که اتاق را مرتب کنند.
ساعت خواب را به آن ها تحمیل کنید و در مقابل آن ها مقاومت کنید.
هر آنچه طلب می کنند، برای آن ها نخرید تا آن را از روی لیاقت و شایستگی به دست آورند.
اگر آنچه که از آن ها خواسته اید را انجام ندادند، آن ها را تنبیه کنید. به عنوان مثال آن ها را به گوشه ای برده و تا عذرخواهی نکرده اند، اجازه حرکت ندهید.

جمع آوری توسط سایت سرزمین بازی ها

پیام بگذارید